Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Rejstřík je neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Cílem Rejstříku je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Chráníme tím nejen samotné hráče, ale také jejich rodiny a nebližší okolí, které často trpí negativními důsledky s tím spojenými.

Rejstřík vyloučených osob

Rejstřík vyloučených osob

Je podstatné zdůraznit, že se nejedná o Rejstřík „patologických hráčů“, ale pouze o rejstřík osob preventivně vyloučených z účasti na hazardních hrách vycházející z nejnižšího možného posouzení majetkových poměrů osob a rizikovosti u těchto skupin osob.

K čemu slouží rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Rejstřík je významný preventivní nástroj, který vhodně doplňuje další adiktologická opatření. Mapu pomoci obsahující kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby (jedním z druhů jsou i služby zaměřené na hazardní hraní) a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst najdete zde.

Kdo je správcem Rejstříku a jaké k tomu má oprávnění

Správcem informačního systému provozování hazardních her, jehož součástí je i Rejstřík, je dle ustanovení § 131 zákona o hazardních hrách Ministerstvo financí.

Jaké osoby se do Rejstříku zapisují

Z moci úřední se do Rejstříku zapisují fyzické osoby uvedené v ustanovení § 16a odst. 1 zákona o hazardních hrách, tedy fyzické osoby:

  • které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) a podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o životním a existenčním minimu“) tzn. příjemci příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení;
  • které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovány podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a podle zákona o životním a existenčním minimu, tzn. společně posuzované osoby;
  • kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů;
  • kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, e) vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), tzn. osoby v insolvenci.

Kdo může požádat o zápis nebo výmaz do/z Rejstříku?

Žádost o zápis do Rejstříku a případně následně žádost o výmaz z Rejstříku může podat fyzická osoba sama za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného ověřenou plnou mocí. Není tedy možné, aby žádaly či navrhovaly zápis do Rejstříku jiné osoby (bez pověření), například příbuzní účastníka na hazardních hrách. V případě, že např. blízká osoba má problém s hraním hazardních her a není v Rejstříku zapsána z jiného důvodu, je jedinou možností přesvědčit ji, aby o zápis požádala dobrovolně sama.

Jak si může fyzická osoba ověřit, zda je zapsána v Rejstříku

Ministerstvo dotčeným osobám automaticky nezasílá informace o zápisu do Rejstříku nebo výmazu z Rejstříku provedeného z moci úřední na základě zákona ani o dalších změnách v Rejstříku. Osoba, která požádá sama o zápis do rejstříku nebo výmaz z Rejstříku, obdrží od Ministerstva sdělení o provedení zápisu nebo výmazu.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí

Nebude-li žádost obsahovat veškeré náležitosti, lze od Ministerstva očekávat výzvu k odstranění nedostatků podání. Každý se může na Ministerstvo obrátit s žádostí o výpis z Rejstříku, Ministerstvo následně zašle výpis s informací, zda osoba je nebo není vedena v Rejstříku, v případě vedení v Rejstříku obdrží výpis i s uvedením důvodu/ů zápisu do Rejstříku. Osoba může být zapsána do Rejstříku i z více důvodů současně. Zápis z více důvodů má stejné právní účinky jako zápis z jednoho důvodu.

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Material_FAQ-RVO-verejnost_v03.pdf